O nama

Obavijest o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje

Danom 01.07.2019. godine nastupila izmjena sa osnova ovlaštene osobe za zastupanje društva SPV za sanaciju d.o.o.
Nova ovlaštena osoba je gđa. Ana Marija Maksić, te molimo da se za svu daljnju komunikaciju obratite na niže navedene e-mail adrese.

spv.ured@spvzasanaciju.hr
direktor@spvzasanaciju.hr

SPV ZA SANACIJU specijalističko je društvo koje je osnovala Hrvatska agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banka.

SPV za sanaciju ima svrhu:

  • savjetovanja pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja
  • pružanja usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica, poslovne udjele u drugim društvima

SPV za sanaciju također je specijaliziran za:

  • pružanje usluga vezanih uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
  • posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu

Osim ovih djelatnosti društva čine i:

  • financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (eng. forfeiting)