Pozivi za prikupljanje ponuda

 

 

Javna objava

Link za download: Poziv za prikupljanje ponude za otkup potraživanja prema dužniku

SPV ZA SANACIJU d.o.o., Zagreb, Jurišićeva 1, OIB 37066802433 (dalje u tekstu SPV), objavljuje poziv za prikupljanje ponuda za otkup potraživanja koje ima prema dužniku, društvu DALMOSTAN d.o.o., Dubravski put 12, Šibenik, OIB: 44121008088.

Predmet prodaje:

predmet prodaje je cjelokupno potraživanje koje SPV ima prema navedenom dužniku, zajedno sa svim sporednim pravima uključujući i založna prava na nekretninama.

Potraživanje koje je predmet prodaje utvrđeno je uvidom u poslovne knjige na dan 26.02.2019. i iznosi:

Naziv dužnika (dalje u tekstu: Dužnik)Iznos potraživanja
DALMOSTAN d.o.o.HRK 17.714.311,27

Navedeno potraživanje uvećava se za daljnje kamate i troškove.

Postupak prodaje potraživanja: svim zainteresiranim ponuđačima, domaćim i stranim, pravnim i fizičkim osobama, koji sukladno ovom Pozivu za prikupljanje ponuda iskažu interes za kupnju potraživanja bit će dostavljen ugovor o povjerljivosti. Iskaz interesa mora se pisanim putem (poštom ili putem e-maila) dostaviti najkasnije do 11.03.2019.

Prilikom iskaza interesa zainteresirani ponuđač je dužan navesti:

a) ime i prezime/tvrtku potencijalnog kupca potraživanja
b) naznaku izvora sredstava za plaćanje kupoprodajne cijene
c) zatražiti dostavu ugovora o povjerljivosti.

Po potpisu ugovora o povjerljivosti zainteresiranom ponuđaču bit će omogućena provedba postupka dubinske provjere (due diligence) pripadajuće dokumentacije uključujući ugovore o kreditu, ugovore o osiguranju i sudske predmete.

Krajnji rok za postupak provedbe dubinske analize i dostave Obvezujuće ponude za otkup potraživanja je 18.03.2019. godine u 16:00 sati.

Obvezujuću ponudu zainteresirani ponuđači dostavljaju preporučenom pošiljkom žurnom dostavom ili izravnom dostavom u zatvorenoj koverti na adresu SPV-a, Zagreb, Martićeva 13, s naznakom „NE OTVARATI, ZA NATJEČAJ OD 01.03.2019. godine“, uz obvezu naznake ponuđača i adrese na poleđini.

Uz obvezujuću ponudu potencijalni kupac se obvezuje uplatiti jamčevinu na račun IBAN HR5224110061120014404, poziv na broj OIB ponuđača – 01032019, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. U slučaju prihvata ponude, iznos uplaćen na ime jamstva za ozbiljnost ponude uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.

Iznosi Jamstva za ozbiljnost ponude je 500.000,00 KN.

U ostalim slučajevima uplaćeni iznos jamstva vratit će se zainteresiranim ponuđačima u roku od 8 dana računajući od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ali u svakom slučaju najkasnije do 01.04.2019. Zainteresirani ponuđači ni u kom slučaju nemaju pravo na obračun kamata na uplaćeni iznos jamstva.

Nepravovremene ponude (ponude koje SPV ZA SANACIJU d.o.o. ne zaprimi do 18.03.2019. u 16:00 sati) bit će isključene iz daljnjeg postupka i neotvorene vraćene ponuđaču.

Sadržaj obvezujuće ponude: svaka ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime, odnosno tvrtku ponuđača, prebivalište ili registrirano sjedište pravne osobe i OIB;
– iznos ponuđene naknade za otkup potraživanja, rok, uvjete i način plaćanja naknade te moguća sredstva osiguranja plaćanja
– izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za pravnu osobu, odnosno ovjerena preslika putovnice za fizičku osobu;
– ovlaštenu/kontakt osobu ponuđača, kao i podatke o istoj;
– izjavu o nepovezanosti između ponuđača i Dužnika i/ili s njim povezanih osoba;
– izjavu o postojećim i/ili potencijalnim dugovima ponuđača prema SPV-u;
-valjani dokaz o raspoloživosti sredstava za otkup potraživanja koji će, prema isključivoj procjeni SPV-a, SPV smatrati zadovoljavajućim za potrebe otkupa potraživanja;
– izjavu kojom zainteresirani ponuđač jamči da raspolaže svim potrebnim odobrenjima i suglasnostima za podnošenje obvezujuće ponude i sklapanje ugovora o otkupu potraživanja;
– izjavu o tome da zainteresirani ponuđač nastupa u svoje ime i za svoj račun;
– dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude;
– izjavu kojom se zainteresirani ponuđač obvezuje pristupiti pregovorima o sklapanju ugovora o otkupu potraživanja i iste okončati te sklopiti ugovor o otkupu potraživanja u roku ne dužem od 15 (petnaest) radnih dana računajući od dana obavijesti o prihvatu ponude u sadržaju koji u bitnome odgovara sadržaju nacrta ugovora koji će ponuđaču biti dostupan za vrijeme provedbe postupka dubinske provjere.

Postupak nakon prikupljanja ponuda: Otvaranje ponuda održat će se dana 19.03.2019. u 12:00 sati u prostorijama SPV-a na adresi Zagreb, Martićeva 13.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuđači ili njihovi punomoćnici koji su dostavili pravovremenu ponudu i uplatili jamčevinu. Nepotpune ponude neće se razmatrati. Kriterij za odabir ponude je ponuđena visina naknade za otkup potraživanja, rok, uvjeti i način plaćanja te moguća sredstva osiguranja plaćanja. U postupku ocjenjivanja ponuda SPV je ovlašten zatražiti od ponuđača dodatna pojašnjenja.

SPV pridržava pravo sve zainteresirane ponuđače čiji se iznos obvezujuće ponude nalazi unutar raspona ne većeg od 10% od najviše ponude pozvati na dopunu ponuda.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača bit će donesena najkasnije do 25.03.2019.

SPV pridržava pravo u bilo kojem trenutku bez davanja obrazloženja odustati od prodaje potraživanja kao i odbiti bilo koju ili sve ponude za tražbine iz ovog oglasa.

Sklapanje ugovora o otkupu potraživanja: Ugovorom o otkupu potraživanja bit će isključena odgovornost SPV-a za naplativost potraživanja. Rizik valjanosti i prenosivosti danih sredstava osiguranja kao i mogućnost stupanja u sudske postupke koji su u tijeku snosit će u cijelosti kupac. Sve troškove potrebne za ispunjenje ugovora kao i sve moguće poreze i druga javna davanja snosit će kupac. Ugovor se sklapa u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, uz primjenu hrvatskog prava kao mjerodavnog i nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu za slučaj spora.

Uplaćenu jamčevinu SPV će zadržati u slučaju da kupac, suprotno uvjetima ovog poziva i danim izjavama, ne pristupi sklapanju Ugovora o otkupu potraživanja u roku od 15 (petnaest) radnih dana računajući od dana obavijesti o prihvatu ponude, kao i u slučaju da kupac nakon sklapanja ugovora o otkupu potraživanja ne isplati naknadu pod uvjetima, na način i u rokovima određenim ugovorom.

Ostali uvjeti: SPV ima pravo u bilo kojem trenutku bez obrazloženja izmijeniti uvjete ovog poziva ili odustati od postupka prodaje potraživanja bez prava zainteresiranih ponuđača na naknadu troškova sudjelovanja u postupku.

Svaki zainteresirani ponuđač dužan je snositi svoje troškove sudjelovanja u postupku otkupa potraživanja.

Ukoliko se ponude i prilozi ponudi podnose na stranom jeziku uz iste je potrebno priložiti ovjerovljene prijevode na hrvatski jezik.

Ponuđači mogu dobiti dodane informacije na telefon: 01/6132-127, svaki radni dan od 8:00 do 16:00 ili putem e-maila:
spv.ured@spvzasanaciju.hr

SPV ZA SANACIJU d.o.o.