Pozivi za prikupljanje ponuda

 

 

Javna objava

 
Link za download: Poziv za prikupljanje ponuda za otkup potraživanja prema dužnicima

 

SPV ZA SANACIJU d.o.o., OIB: 37066802433, Jurišićeva 1, Zagreb (dalje u tekstu: SPV)

objavljuje poziv za prikupljanje ponuda za otkup potraživanja koje ima prema dužnicima

  • društvu VINOPLOD-VINARIJA d.d.
    Šibenik, V. Škorpika 2, OIB: 47074146147
  • društvu VRGORKA-VINARIJA d.d. u stečaju
    Vrgorac, Fra Ivana Rožića 35, OIB: 68329484134

 

Predmet prodaje

Predmet prodaje su cjelokupna potraživanja koje SPV ima prema navedenim dužnicima, zajedno sa svim sporednim pravima uključujući i založna prava na nekretninama, pokretninama i zalihama. Potraživanja se prodaju pojedinačno ili skupno.

Potraživanja koja su predmet prodaje utvrđena su u stečajnom postupku i uvidom u poslovne knjige na dan 20.4.2018. i iznose:

Naziv dužnika (dalje u tekstu: Dužnik) Iznos potraživanja
VINOPLOD-VINARIJA d.d. 45.064.251,98 kuna
VRGORKA-VINARIJA d.d. u stečaju, Vrgorac 5.822.728,70 kuna

 

Navedena potraživanja uvećavaju se za daljnje kamate i troškove.

Postupak prodaje potraživanja: svim zainteresiranim ponuđačima, domaćim i stranim, pravnim i fizičkim osobama, koji sukladno ovom Pozivu za prikupljanje ponuda iskažu interes za kupnju potraživanja bit će dostavljen ugovor o povjerljivosti. Iskaz interesa mora se pisanim putem (poštom ili putem e-maila) dostaviti najkasnije do 07.05.2018.

 

Prilikom iskaza interesa zainteresirani ponuđač je dužan navesti:

a) ime i prezime/tvrtku potencijalnog kupca tražbina
b) naznaku izvora sredstava za plaćanje kupoprodajne cijene
c) zatražiti dostavu ugovora o povjerljivosti.

Po potpisu ugovora o povjerljivosti zainteresiranom ponuđaču bit će omogućena provedba postupka dubinske provjere (due diligence) pripadajuće dokumentacije uključujući ugovore o kreditu, ugovore o osiguranju i sudske predmete.

Postupak provedbe dubinske provjere mora biti proveden i obvezujuća ponuda za otkup svih potraživanja koja su predmet ovog oglasa predana najkasnije do 21.05.2018. godine u 16,00 sati.

Obvezujuću ponudu zainteresirani ponuđači dostavljaju preporučenom pošiljkom žurnom dostavom ili izravnom dostavom u zatvorenoj koverti na adresu SPV-a, Zagreb, Martićeva 13, s naznakom „NE OTVARATI, ZA NATJEČAJ OD 23.04.2018. godine“, uz obvezu naznake ponuđača i adrese na poleđini.

Uz obvezujuću ponudu potencijalni kupac se obvezuje uplatiti jamčevinu u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate na račun IBAN HR5224110061120014404, poziv na broj OIB ponuđača – 23042018, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. U slučaju prihvata ponude, iznos uplaćen na ime jamstva za ozbiljnost ponude uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.

Iznosi Jamstva za ozbiljnost ponude navedeni su u tablici, a mogu se uplatiti pojedinačno ili skupno:

 

Iznos jamstva po dužniku Iznos jamstva
VINOPLOD-VINARIJA d.d. 4.000.000,00 kuna
VRGORKA-VINARIJA d.d. u stečaju, Vrgorac 1.000.000,00 kuna
SKUPNO (VINOPLOD-VINARIJA d.d. i VRGORKA-VINARIJA d.d. u stečaju) 5.000.000,00 kuna

 

U ostalim slučajevima uplaćeni iznos jamstva vratit će se zainteresiranim ponuđačima u roku od 8 dana računajući od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ali u svakom slučaju najkasnije do 10.06.2018.

Zainteresirani ponuđači ni u kom slučaju nemaju pravo na obračun kamata na uplaćeni iznos jamstva.

Nepravovremene ponude (ponude koje SPV ZA SANACIJU d.o.o. ne zaprimi do 21.05.2018. u 16,00 h) bit će isključene iz daljnjeg postupka i neotvorene vraćene ponuđaču.

Sadržaj obvezujuće ponude

Svaka ponuda mora sadržavati:

1) Ime i prezime, odnosno tvrtku ponuđača, prebivalište ili registrirano sjedište pravne osobe i OIB;

2) Iznos ponuđene naknade za otkup potraživanja, rok, uvjete i način plaćanja naknade te moguća sredstva osiguranja plaćanja;

3) Izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za pravnu osobu, odnosno ovjerena preslika putovnice za fizičku osobu;

4) Ovlaštenu/kontakt osobu ponuđača, kao i podatke o istoj;

5) Izjavu o nepovezanosti između ponuđača i Dužnika i/ili s njim povezanih osoba;

6) Izjavu o postojećim i/ili potencijalnim dugovima ponuđača prema SPV-u;

7) Valjani dokaz o raspoloživosti sredstava za otkup potraživanja koji će, prema isključivoj procjeni SPV-a, SPV smatrati zadovoljavajućim za potrebe otkupa potraživanja;

8) Izjavu kojom zainteresirani ponuđač jamči da raspolaže svim potrebnim odobrenjima i suglasnostima za podnošenje obvezujuće ponude i sklapanje ugovora o otkupu potraživanja;

9) Izjavu o tome da zainteresirani ponuđač nastupa u svoje ime i za svoj račun;

10) Dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude;

11) Izjavu kojom se zainteresirani ponuđač obvezuje pristupiti pregovorima o sklapanju ugovora o otkupu potraživanja i iste okončati te sklopiti ugovor o otkupu potraživanja u roku ne dužem od 15 (petnaest) radnih dana računajući od dana obavijesti o prihvatu ponude u sadržaju koji u bitnome odgovara sadržaju nacrta ugovora koji će ponuđaču biti dostupan za vrijeme provedbe postupka dubinske provjere.

 

Postupak nakon prikupljanja ponuda

Otvaranje ponuda održat će se dana 25.05.2018. u 12.00 sati u prostorijama SPV-a na adresi Zagreb, Martićeva 13.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuđači ili njihovi punomoćnici koji su dostavili pravovremenu ponudu i uplatili jamčevinu. Nepotpune ponude neće se razmatrati. Kriterij za odabir ponude je ponuđena visina naknade za otkup potraživanja, rok, uvjeti i način plaćanja te moguća sredstva osiguranja plaćanja. U postupku ocjenjivanja ponuda SPV je ovlašten zatražiti od ponuđača dodatna pojašnjenja.

SPV pridržava pravo sve zainteresirane ponuđače čiji se iznos obvezujuće ponude nalazi unutar raspona ne većeg od 10% od najviše ponude pozvati na dopunu ponuda.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača bit će donesena najkasnije do 05.06.2018.

SPV pridržava pravo u bilo kojem trenutku bez davanja obrazloženja odustati od prodaje tražbine kao i odbiti bilo koju ili sve ponude za tražbine iz ovog oglasa.

 

Sklapanje ugovora o otkupu potraživanja

Ugovorom o otkupu potraživanja bit će isključena odgovornost SPV-a za naplativost potraživanja. Rizik valjanosti i prenosivosti danih sredstava osiguranja kao i mogućnost stupanja u sudske postupke koji su u tijeku snosit će u cijelosti kupac.

Sve troškove potrebne za ispunjenje ugovora kao i sve moguće poreze i druga javna davanja snosit će kupac. Ugovor se sklapa u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, uz primjenu hrvatskog prava kao mjerodavnog i nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu za slučaj spora.

Uplaćenu jamčevinu SPV će zadržati u slučaju da kupac, suprotno uvjetima ovog poziva i danim izjavama, ne pristupi sklapanju Ugovora o otkupu potraživanja u roku od 15 (petnaest) radnih dana računajući od dana obavijesti o prihvatu ponude, kao i u slučaju da kupac nakon sklapanja ugovora o otkupu potraživanja ne isplati naknadu pod uvjetima, na način i u rokovima određenim ugovorom.

 

Ostali uvjeti

SPV ima pravo u bilo kojem trenutku bez obrazloženja izmijeniti uvjete ovog poziva ili odustati od postupka prodaje potraživanja bez prava zainteresiranih ponuđača na naknadu troškova sudjelovanja u postupku.

Svaki zainteresirani ponuđač dužan je snositi svoje troškove sudjelovanja u postupku otkupa potraživanja.

Ukoliko se ponude i prilozi ponudi podnose na stranom jeziku uz iste je potrebno priložiti ovjerovljene prijevode na hrvatski jezik.

 

Dodatne informacije

Ponuđači mogu dobiti dodane informacije na telefon: 01/6132-127, svaki radni dan od 8:30 do 16:30 ili putem e-maila:
spv.ured@spvzasanaciju.hr i ured@buterin-posavec.hr

SPV ZA SANACIJU d.o.o.